Događaj - VODIČ DAP – implementacija standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci


Ime

VODIČ DAP – implementacija standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci

Datum održavanja

03.11.2021 - 03.11.2021   (od 9:30 do 13:00)

Lokacija

Online -

Organizator

Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost

Opis
Vodič Dobre apotekarske prakse, koji je donela Farmaceutska komora Srbije, objavlјen u „Službenom glasniku RS“, broj 27, dana 24.03.2021.godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavlјivanja, a počinje da se primenjuje po isteku 24 meseca od dana stupanju na snagu. 
Privredna komora Srbije uz podršku Farmaceutske komore Srbije, a na predlog Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi, organizuje  obuku na temu: VODIČ DAP – implementacija standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci. 
Novine u ovom standardu imaju za ciLj uniformisanje procesa rada, unapređenje kvaliteta i minimalizaciju grešaka u radu. Izrada magistralnih i galenskih lekova je od klјučnog značaja kada postoji zahtev za posebnom dozom i formulacijom za određenog pacijenta, odnosno kada ne postoji ili nije dostupan lek za koji je izdata dozvola za stavlјanje u promet. Za izradu magistralnih i galenskih lekova upotreblјavaju se aktivne i pomoćne supstance, koje su proizvedene u skladu sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance i distribuirane u skladu sa Smernicama dobre prakse u distribuciji aktivnih supstanci za humane lekove. Odluku o tome koje pomoćne supstance za izradu magistralnih i galenskih lekova, moraju da budu proizvedene u skladu sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance, donosi magistar farmacije na osnovu procene rizika. Tokom ove edukacije učesnici će moći da se upoznaju sa nekim od novih zahteva standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci, kao i primerima iz prakse koji će im omogućiti da takvu odluku donesu na ispravan i pouzdan način.
Dokument

Preuzmi


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja